Xây nhà cả tỷ nhưng tiếc 15 triệu tiền thiết kế…Hậu quả đến chậm sau nhiều năm.